Модерна търговия на едро

Общите условия за ползване на платформата „Promoto.bg”

Тези правила и условия („Общи условия“ или „ОУ“) уреждат използването на тази онлайн платформа, която се управлява от „Обединени Търговски Обекти“ АД, като регламентират отношенията между „Обединени Търговски Обекти“ АД и лицата, ползващи платформата на уебсайт: http://promoto.bg/. Достъпът, разглеждането или използването на сайта означава приемане и съгласие на ползвателя с Общите условия. „Обединени Търговски Обекти“ АД си запазва правото да променя информацията на този уебсайт, вкл. настоящите Общи условия.

В сила от 07.02.2019 г.

Чл.1. Дефиниции

За целите на настоящите Общи условия следните термини имат значенията, посочени по-долу, освен ако в контекста не е посочено друго:

„Общи условия“ или “ОУ” са настоящите общи условия за използване на Уеб базирана платформа Promoto.bg

„Уеб базирана платформа“ е софтуер, който може да се използва от компютър, таблет, смартфон и други устройства с достъп до интернет и подходяща операционна система, без да е необходима инсталация.

„Платформата Promoto.bg“ или „Платформата“ или „PROMOTO.BG“ или „сайта“ е уеб базираната платформа „Promoto.bg”, която се предоставя за ползване на Ползвателите, при условията описани в настоящите ОУ за ползване на Платформата Promoto.bg, и е обект на интелектуалната собственост на „Обединени Търговски Обекти“ АД.

“Производител” e субект, който произвежда Продукти.

“Вносител” e субект, който внася Стоки на територията на Република България.

“Стоки” или „Продукти“ се използват като синоними в настоящия Договор и означават материални блага, които могат да бъдат търгувани между Производители, Вносители, Дистрибутори и Търговски обекти.

„Търговски обект“ е юридическо лице, клон или предприятие на търговец, магазин, заведение или друг търговец на дребно, който купува чрез Платформата Стоки или Продукти от Дистрибутори, Производители или Вносители и ги продава на крайни клиенти.

„Дистрибутор“ е търговец на едро, който купува стоки от Производители, Вносители или други Дистрибутори и ги продава на Търговски обекти.

“Ползвател” e търговец по смисъла на ТЗ, който ползва Платформата “Promoto.bg” чрез регистриран Профил на Дистрибутор, Производител или Търговски обект.

„Администратор на платформата“ е физическо лице, което осигурява техническа поддръжка на Платформата, оказва съдействие на Ползвателите на Платформата и е в правоотношение с „Обединени Търговски Обекти“ АД.

„Точкова система“ е механизъм в Платформата, чрез който за поръчката на определени Продукти, Търговските обекти получават от определени производители и вносители точки във виртуалния си портфейл. Всяка точка струва 0.01лв. и може да се използва от Търговски обекти за покупка на определени от Производителя (или Вносителя), който е предоставил точките, Продукти. За сумата на левовата равностойност на точките Търговските обекти могат да купуват определени Продукти, в зависимост от базовите им цени. Условията на точковата система са предмет на изрични договорни правоотношения между Promoto.bg и производители/вносители.

„Промоционална активност“ или „Промоционални кампании“ е механизъм в Платформата, чрез който Производителите, Вносителите или Дистрибуторите могат да участват с избрани от тях Продукти в електронни промоционални брошури, предназначени за Търговските обекти, както и да извършват различни търговско-маркетингови активности (промоции, рекламни кампании и др.).

„Доставчик“ е съответният Дистрибутор, от когото Търговския обект закупува Продуктите.

„Базови цени“ са цените на Продуктите и Стоките, подадени от Производителите, Вносителите и дистрибуторите. В случай, че за даден продукт има подадена цена от производител и дистрибутор, цената на производителя ще бъде заложена в платформата.

“Promoto” – търговско дружество "ОБЕДИНЕНИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ" АД, ЕИК 205329927, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район Овча купел, ж.к. Овча Купел 1, бл. 48, вх. Б, ап. 47, което управлява и поддържа Платформата.

“Профил” - съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран Ползвател на услугите Платформата.

“Услуги” - всички услуги на Promoto, или на негови партньори и контрагенти, които са достъпни за Ползвателите на Платформата.

„Поръчка“ или „Изпратена поръчка за покупка“ – заявката за покупка на Продукти, създадена от регистриран в платформата Търговски обект и изпратена до регистриран в платформата Доставчик.

„Потвърдена поръчка за покупка“ – поръчката, която е изпратена от Търговски обект до Доставчик и е приета в Платформата от него, съгласно разпоредбите на настоящите ОУ

„Завършена поръчка за покупка“ – поръчката, която е потвърдена в Платформата от Търговския обект след извършване на доставката на Стоките, съгласно разпоредбите на настоящите ОУ

„Страни“ по настоящите ОУ са Promoto и всеки Ползвател;

Чл.2. Приемане, съгласие и действие на ОУ

2.1. Настоящите ОУ представляват правно споразумение между Promoto и Ползвателя, което съдържа условията за използването на Платформата. ОУ се прилагат за регистрирани Ползватели. Приемането и съгласието с ОУ е задължително условие за използването на Платформата.

2.2. ОУ влизат в сила от момента, в който Ползвателят използва за пръв път Платформата или създаде потребителски профил. Те са приложими при всяко посещение и използване на Платформата и са валидни до закриването на Профила на Ползвателя и/или преустановяване използването на сайта.

2.3. Взаимоотношенията между Ползвателите и Promoto във връзка с използването на Платформата се регулират изключително от тези ОУ, както и други правила и инструкции, които са създадени и публикувани в сайта от Promoto и са неразделна част от ОУ.

Чл.3. Достъп и регистрация

3.1. Услугите в Платформата са предназначени за Ползватели, които са спазили регистрационната процедура на сайта. За да се регистрира, Ползвателят трябва да създаде Профил или да поиска от Promoto да създаде Профил на негово име в Платформата. Процедурата по регистрация ще бъде изпълнена след приемането на Общите условия от страна на Ползвателя. Ползвателят гарантира и носи отговорност, че информацията, предоставена на Promoto по време на процеса на регистрация, е действителна, вярна и пълна.

3.2. Promoto управлява и контролира сайта от седалището си в Република България и не дава каквито и да е гаранции, че сайтът и услугите са подходящи за други места по света.

3.3. Promoto си запазва правото да откаже достъп до Услугите, или да отхвърли искане за регистрация на Ползвател, в случай че посочената от Ползвателя информация е невярна, неточна или непълна и в други случаи, предвидени в ОУ.

3.4. Потребителски Профил на Ползвател може да бъде блокиран или закрит, ако по преценка на Promoto се установи или е в процес на установяване, че през този Профил са извършени или се извършват измами или правонарушения във връзка с Услугите или ако Ползвателят е участвал в действия, които са в нарушение на ОУ.

3.5. Достъпът до Услугите в Платформата не следва да се разглежда или тълкува по никакъв начин като безвъзмездно предоставяне на лицензи или права на собственост, включително авторски права или други права на интелектуална собственост.

3.6. С приемането на ОУ, Ползвателят изразява своето информирано съгласие, че всякакви рекламни съобщения, бюлетини, кампании както и всякакви други съобщения, включително SMS, изпратени от Promoto до регистрирания от Ползвателя имейл адрес и телефон, няма да се считат за "непоискани търговски съобщения" по смисъла на чл.6 от Закона за електронната търговия.

Чл. 4 Описание на Платформата „Promoto.bg”

4.1. “Promoto.bg” е иновативен онлайн канал за продажби на бързооборотни стоки, който свързва Производители, Вносители, Дистрибутори и Търговски обекти на територията на България.

4.2. “Promoto.bg” е уеб базирана платформа, която осигурява възможност на Производители, Вносители и Дистрибутори на бързооборотни стоки да предлагат Продуктите си и да рекламират своите Промоционални кампании директно пред Търговските обекти, които са регистрирани в Платформата.

4.3. Чрез Платформата Производители, Вносители и Дистрибутори могат да провеждат Промоционални кампании, а Производители и Вносители могат да насърчават продажбите на Продуктите си с помощта на Точкова система за стимулиране на поръчките от Търговските обекти.

4.4. Платформата и/или Promoto не участват като страни в извършваните чрез Платформата покупко-продажби на Стоки и Продукти, а само предоставя възможност за комуникация между Доставчиците и Търговските обекти.

4.5. Условията по извършените чрез Платформата покупко-продажби на Стоки и Продукти, в това число правата, задълженията и отговорностите на страните, се определят между страните по тях, а именно Търговските обекти, в качеството им на купувачи и съответните Доставчици, в качеството им на продавачи.

4.6. По усмотрение на Promoto Услугите могат да бъдат обновявани, допълвани и разширявани по всяко време.

Чл. 5 Модел на работа на Платформата

5.1. За да използва Платформата, всеки Ползвател следва да се регистрира в нея, да приеме Общите условия за ползване на Платформата Promoto.bg и да получи личен Профил.

5.2. Търговските обекти изготвят поръчки за покупка на Продукти от различни Производители или Вносители и изпращат поръчките си по електронен път чрез Платформата до избрани Доставчици, съгласно разпоредбите на ОУ. Търговските обекти използват Платформата, за да се информират относно нови Продукти и Промоционални кампании, предлагани от Производители, Вносители и Дистрибутори.

5.3. Доставчиците получават чрез Платформата известия (нотификации и имейли) за постъпили Поръчки от съответните Търговски обекти. При нормален режим на работа, Доставчиците доставят на търговските обекти поръчаните количества продукти на желаната дата.

5.4. Всички цени на Продукти в Платформата са Базови цени, подадени от Производители, Вносители или Дистрибутори, в лева с включен ДДС. Цените на продуктите имат само информативен характер за Търговските обекти. Търговските обекти не заплащат поръчаните от тях Стоки на база публикуваните в Платформата цени. Търговските обекти заплащат поръчаните от тях Стоки на база издаден документ от избрания от тях Доставчик. При разлики между цена на Продукт, публикувана в Платформата и цена на същия Продукт при Доставчик, цената на Доставчика е с приоритет

5.5. Поръчвайки определени продукти в платформата, търговските обекти трупат точки, чрез които могат да „купуват“ избрани Продукти, при определени условия съгласно Точковата система. Подробно описание, как функционира точковата система е публикувано в самата платформа и е достъпно за регистрираните потребители.

Чл.6. Създаване, изпращане, приемане и завършване на поръчки

6.1. Създаването на Поръчки за покупки е достъпно само за регистрирани в Платформата Търговски обекти. За създаването и изпращането на Поръчки до Доставчик в Платформата, Ползвателят следва да попълни необходимите реквизити в поръчката - име на доставчик, желана дата на доставка и при желание да посочи желан час на доставка и да напише кратко съобщение до доставчика.

6.2. За изпратената до него Поръчка Доставчикът получава известие (нотификация) в Платформата и имейл. Поръчките в Платформата преминават през следните статуси, всеки един от които поражда различни права и задължения за Ползвателите:

 1. Изпратена поръчка за покупка. Това е Поръчка, която е създадена от регистриран в платформата Търговски обект и е изпратена до регистриран в Платформата Доставчик.
 2. Потвърдена поръчка за покупка. Доставчикът получава известие за Поръчката в Платформата (чрез нотификация в Платформата и имейл) и има възможност да я приеме, чрез клик върху бутона „Потвърди“ в самата поръчка или да я откаже, чрез избиране на бутона „Откажи“. Всяка Поръчка, приета от Доставчика в Платформата чрез клик върху бутона „Потвърди“, се приема за Потвърдена поръчка.
 3. Завършена поръчка за покупка. След получаване на доставката на поръчаните Стоки, Търговският обект е длъжен да отбележи това обстоятелство в Платформата, чрез избиране на изричен бутон за завършване на изпълнената Поръчка. Всяка Поръчка, отбелязана от Търговския обект в Платформата като завършена, се приема за Завършена поръчка. Точки се начисляват само върху количества в завършени поръчки в платформата.

6.3. Всяка Потвърдена поръчка трябва да бъде изпълнена от Доставчика, който я е потвърдил.

6.4. След приемане на Поръчката и преди да я потвърди, Доставчикът има право да маркира определени Стоки в Поръчката, които няма възможност да достави на Търговския обект. По този начин Търговският обект ще бъде информиран, че няма да получи маркираните редове със стоки в поръчката. В случай че Доставчикът не маркира определени редове със Стоки в Поръчката и натисне бутонът „Потвърди“, то той е длъжен да извърши доставка на поръчаните Стоки на съответния Търговски обект.

6.5. Разплащанията между страните по сделката – Доставчик и Търговски обект – се извършват директно между тях, съгласно конкретните им договорки, като Promoto или Платформата не участват в разплащанията по никакъв начин и съответно не носят никаква отговорност за плащане на суми по сделките.

6.6. Promoto не носи отговорност за проверка на обема и законосъобразността на покупките, извършени от Търговските обекти.

Чл.7. Публикуване на Продукти. Промоционални активности и Точкова система. Реклама

7.1 Публикуването, премахването и редактирането на Продукти или Промоционални активности в Платформата се извършва само и единствено от Администратора на платформата, съгласно подадената до него информация от съответния Доставчик. Всеки регистриран в Платформата Доставчик (Производител, Вносител или Дистрибутор) може да поиска от Администратора на платформата съответните промени в списъка от Продукти или Промоционални активности, чрез изричен имейл на support@promoto.bg.

7.2. Всеки Доставчик има правото да поиска публикуването в Платформата на Промоционални активности с участие на Продуктите, които има право да продава и може да поиска премахването и редактирането на активности само за активности, които той самият е инициирал. По времето на действие на настоящите ОУ и докато е регистриран Доставчик в Платформата, Доставчикът трябва да предоставя в Платформата актуална, пълна и точна информация за Промоционалните активности и механики, които желае да бъдат публикувани в Платформата.

7.3. По силата на настоящите ОУ, Производителите и Вносителите се задължават да изпълняват всички условия описани в поисканите от тях и публикувани от Promoto Промоционални активности и Точкови системи в Платформата.

7.4. По силата на настоящите ОУ, Дистрибуторите се задължават да изпълняват всички условия описани в поисканите от тях и публикувани от Promoto Промоционални активности в Платформата.

7.5. По силата на настоящите ОУ, Дистрибуторите се задължават да изпълняват всички условия описани в поисканите от Производителите и Вносителите и публикувани от Promoto Промоционални активности в Платформата, само за случаите, в които те са приели да изпълняват промоционалните активности на съответните производители и вносители. Приемането става, чрез изричен имейл от тях до promoto.bg, че са съгласни да изпълняват конкретната промоционална активност на конкретния производител и дистрибутор.

7.6. По избор на Производител или Вносител, избрани Продукти в Платформата могат да бъдат включени в Точкова система за избран период от време.

7.7. По преценка на promoto.bg част от събраните точки на определени търговски обекти могат да бъдат анулирани, ако има съмнения за злоупотреби и търговският обект не може да докаже, че реално е закупил продуктите, които е поръчал, чрез платформата и на база, на които е натрупал точки.

7.8. Promoto си запазва изключителното право да публикува на сайта рекламни банери от всякакъв вид, както и връзки (линкове) от която и да е част от сайта, съобразно действащото българско законодателство

Чл.8. Изрични права, задължения и отговорност на Доставчиците

8.1. С оглед на статута си на продавач на Стоките и Продуктите, всеки Доставчик, регистриран в Платформата, има правата, задълженията и отговорностите на Ползвател (чл.9), доколкото в този член 8 на Доставчика не са възложени допълнителни или различни права, задължения и отговорности.

8.2. Когато с даден Доставчик Promoto е сключил изричен договор за ползване на услугите, предоставяни чрез Платформата, разпоредбите на договора ще имат приоритет пред разпоредбите на настоящите ОУ и ОУ ще се прилагат субсидиарно към сключения между тях договор.

8.3. Използвайки Платформата, всеки Доставчик има следните изрични права, задължения и отговорности:

 1. Всеки работен ден, в рамките на работното си време да проверява, не по-малко от един път на час, дали има постъпили Поръчки от Търговски обект. Проверката се извършва, като Доставчикът влезе с потребителското си име и парола в www.Promoto.bg, в меню „История на поръчките“ и/или провери входящи имейл известия, на посочения при регистрацията си в Платформата имейл адрес.
 2. При наличие на нова Поръчка, която е адресирана до Доставчика, последният е длъжен своевременно да отвори поръчката и да я потвърди или откаже. В случай, че Доставчикът потвърди поръчка, той е длъжен да я изпълни в посочената от Търговския обект желана дата за доставка. В случай, че Доставчикът не желае да изпълни тази Поръчка, той има възможност да откаже Поръчката с бутон „Откажи поръчката“. При натискане на бутоните „Потвърди поръчката“ и/или „Откажи поръчката“, Търговският обект, който е изпратил Поръчката, ще получи автоматично известие от Платформата, за промяната на съответния статус на Поръчката.
 3. Поръчките, които Доставчикът отвори и „Потвърди“ чрез Платформата, следва да бъдат изпълнени от Доставчика в упоменатия срок в поле „Желана дата на доставка“
 4. В случай, че не може да достави определени стоки, които фигурират в поръчката, Доставчикът е длъжен да маркира редовете с тези Стоки в Поръчката чрез бутон (х), преди да потвърди поръчката.
 5. Доставчикът е длъжен да изпълнява всички Промоционални активности и Точкови системи, както е описано в Платформата и съгласно договореното с Производителите.

8.4. Promoto не носи отговорност за всякакви претърпени загуби, разходи или щети, включително, но не само, в резултат на искове от Търговски обекти, други Ползватели или трети лица, възникнали във връзка със сключените чрез Платформата сделки или във връзка с предоставянето на услугите чрез Платформата (включително във връзка с неизпълнение от страна на Доставчика на негови задължения относно Точковата система, Промоционалните активности, неизпълнение на Поръчки). В тази връзка всички разноски, направени от Promoto при и по повод защита от посочените искове на трети страни, като например, но не само държавни такси, адвокатски хонорар, възнаграждения по договори с трети лица за професионално съдействие и др., са за сметка на неизправния Доставчик.

Чл.9. Права, задължения и отговорност на Ползвателите

9.1. Ползвателят има право да регистрира едно юридическо лице с възможност за регистриране на повече от един потребителски профили и да използва законосъобразно услугите в Платформата в съответствие с настоящите ОУ. Ползвателят може да прекрати по всяко време използването на услугите. В случай, че едно и също юридическо лице се използва в повече от една регистрация, ще се счита, че се администрират от едно и също лице. В този случай една от регистрациите остава активна, а другата ще бъде с ограничена функционалност.

9.2. Ползвателят се задължава:

9.3. Ползвателят отговаря за съдържанието на публикациите през Профила му, за изпратените от него лични съобщения и за всички свои действия или извършени през неговия Профил във връзка с използването на Платформата.

9.4. При използване на Платформата Ползвателят може да срещне информация за Промоционални активности с участието на свои Продукти, които са инициирани от трети страни (Дистрибутори, Вносители или други) и няма право да иска редакция или деактивиране на тези активности в Платформата.

Чл.10. Права, задължения и отговорност на Promoto

10.1. Promoto има право:

10.2. (1) Promoto не е страна, нито е посредник в сделките между Ползвателите на Платформата PROMOTO.BG, не гарантира, че Ползвателите са правосубектни или имат право да участват в търговския стокооборот и не носи отговорност за изпълнението на поетите от тях задължения към други Ползватели и трети страни или за нарушаване от тяхна страна на права на трети лица.

10.3. Promoto не упражнява контрол и не носи отговорност за:

10.4. Promoto не носи отговорност и не дава гаранции за:

10.5. Promoto полага всички усилия да осигурява на Ползвателите непрекъснат достъп до услугите в Платформата PROMOTO.BG и до сайта, извършва поддръжката и обновяването им с дължимата грижа за качествено и добросъвестно обслужване на Ползвателите.

10.6. Изпълненията на задълженията по ОУ спира, в случай на непреодолима сила. Непреодолима сила (форсмажор) по смисъла на ОУ е всяко непредвидено или непредотвратимо от Страните - Ползвателите или Promoto - събитие от извънреден характер, възникнало след сключването ОУ, като например, но не само, липсата на електрозахранване за работа на Платформата, срив в системата на доставчика на хостинг услуги за Платформата, извънредна хакерска атака или пробив на вирусен софтуер през защитните механизми на Платформата и други подобни. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в подходящ срок уведомява другата страна в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора.

Чл.11. Поверителност и права върху данни в Платформата

11.1. С достъпа до сайта и използването на Платформата PROMOTO.BG, Ползвателят приема и дава своето информирано изрично съгласие, предоставени от него лични данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Promoto с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване \resources\views на Платформата PROMOTO.BG, съгласно ОУ и публикуваната в сайта Политика за защита на личните данни.

11.2. Promoto предприема мерки за защита на личните данни, предоставени му от Ползвателите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.

11.3. Ползвателят се съгласява да получава системна информация и съобщения, които по преценка на Promoto са полезни, информативни или необходими във връзка с услугите, включително, но не само, информация за Продукти или Услуги, актуализации, нови функции или услуги, рекламни кампании, промоции, събития, промени или технически повреди в работата на Платформата PROMOTO.BG, както и друга информация, от Promoto и негови партньори на електронния адрес или на телефонния номер, посочен от Ползвателя в регистрационния формуляр или чрез който активира Профила си. Ползвателят може да оттегли своето съгласие по всяко време.

11.4. С цел нормалното си функциониране, Promoto генерира и събира информация от и за Ползвателите на Платформата, както и по отношение на сделките, извършвани от Ползвателите в Платформата. Ползвателят няма никакви права върху данните и информацията, генерирана в Платформата, включително няма право да споделя или търгува с информацията с каквато и да е цел, включително няма право на каквито и да било претенции или притежания относно информацията и данните, генерирана от и в Платформата. Тези данни са изключителна собственост на Promoto и само Promoto има правото да разполага с нея неограничено.

Чл.12. Жалби. Спорове. Приложимо право

12.1. С цел нормалното си функциониране, Promoto генерира и събира информация от и за Ползвателите на Платформата, както и по отношение на сделките, извършвани от Ползвателите в Платформата. Ползвателят няма никакви права върху данните и информацията, генерирана в Платформата, включително няма право да споделя или търгува с информацията с каквато и да е цел, включително няма право на каквито и да било претенции или притежания относно информацията и данните, генерирана от и в Платформата. Тези данни са изключителна собственост на Promoto и само Promoto има правото да разполага с нея неограничено.

12.2. Жалбата се подава в срок най-късно до 14 дни след настъпване на основанието за жалбата. Promoto има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.

12.3. В случай, че данните или информацията в жалбата са недостатъчни, Promoto може да се свърже с Ползвателя преди да вземе становище по жалбата, за да попълни липсващите данни в необходимата информация.

12.4. Promoto разглежда жалбата в рамките на 14 дни след датата на получаването й. Отговор на жалбата се изпраща на имейл адреса или пощенския адрес, от които Ползвателят е изпратил жалбата.

12.5. Гореописаната процедура се прилага и по отношение на всякакви други жалби от трети лица, изпратени до Promoto във връзка с Платформата PROMOTO.BG. По всички въпроси, които се нуждаят от допълнително уточнение или не са уредени в настоящите ОУ, Ползвателят може да се свърже с Promoto чрез формата за контакт.

12.6. Ползвателите се съгласяват да уреждат възникналите между тях и Promoto спорове във връзка с изпълнението на Услугите в Платформата и ОУ по взаимно съгласие, както е посочено в настоящия член, като всеки иск или претенция на Ползвател, възникнали в резултат на предоставянето на Услугите в Платформата от страна на Promoto, следва най-напред да бъдат отправени до Promoto съгласно настоящия член. Едва в случай че Ползвателят въпреки това не е удовлетворен от произнасянето по жалбата, той ще има право да търси правата си по съдебен ред, съгласно настоящия член.

12.7. Настоящите ОУ и всеки въпрос или спор, произтичащи от или свързани с предмета на ОУ, се уреждат, тълкуват и изпълняват в съответствие със законите на Република България. Всички спорове, породени от тези ОУ или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в ОУ или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения. Арбитражният съд се състои от трима арбитри. Седалището на арбитража ще бъде София, България. Приложимото право ще бъде българското право, а езикът, който ще се използва в арбитражното производство, е български.

Чл.13. Интелектуална собственост

13.1. Сайтът съдържа текстове, изображения, графики, видео, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на Promoto или негови праводатели и са защитени с авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост от българските, европейските и други приложими закони и международни конвенции. Възпроизвеждането на съдържанието на сайта в цялост или на част от него, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Promoto.

13.2. Цялата отговорност във връзка с правата на интелектуална собственост в съдържанието, публикувано от Ползватели или върху съдържанието от външни източници, към които препраща сайта се носи от лицата, публикували или разпространили това съдържание в сайта.

13.3. Ползвателят е длъжен да не публикува съдържание, което нарушава или може да нарушава правата на трети лица върху обекти на интелектуалната и индустриална собственост, като авторските права и търговските марки (например, предлагането на имитации и реплики на оригинални стоки за продажба).

13.4. Promoto няма задължение да следи за наличието или отсъствието на авторски и други права на интелектуална собственост върху потребителското съдържание или външните източници, достъпни от сайта чрез хипервръзки и линкове. Уведомления и сигнали за съдържание в сайта, което нарушава права на интелектуална собственост се изпращат незабавно на Promoto.

13.5. Само легитимен собственик на права върху интелектуална собственост, чиито права са потенциално нарушени чрез публикации или друго потребителско съдържание в Платформата PROMOTO.BG или надлежно упълномощено от него лице има право да сигнализира за евентуалното нарушение. Жалбата трябва да е придружена с доказателства за правата на жалбоподателя върху съответния обект на интелектуална собственост. Жалбите за нарушения на интелектуална собственост се разглеждат от Promoto при условията на Чл.12.1 - 12.4 включително.

13.6. Promoto има право да премахва публикации и потребителско съдържание, за което има основание, съмнения или е подадена жалба за нарушаване на правата на интелектуална собственост на трети лица.

13.7. (1) Единствено Ползвателят е отговорен за съдържанието, което е поискал от Администратора на платформата да бъде публикувано или редактирано. Във връзка с публикуваното и споделено oт името на Ползвателя съдържание, Ползвателят потвърждава и гарантира, че: а) за времето, през което съдържанието е налично в сайта, притежава необходимите разрешения (лицензи, права, съгласие) от правоносителите да използва това съдържание в сайта (включително, но не само, всички необходими патентни права, права върху търговски марки, ноу-хау, авторски права или други права на интелектуална собственост върху цялото или част от съдържанието) и дава своето съгласие съдържанието му да бъде използвано от Promoto във връзка с предоставянето на Услугите; б) има изричното писмено съгласие и/или разрешение на всяко лице - физическо или юридическо, чиито данни се посочват или свързват със съдържанието, публикувано от Ползвателя.

Чл.14. Промени в ОУ

14.1. Promoto си запазва правото да прави промени в ОУ, да приема и публикува актуализирана или нова версия на ОУ. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в сайта.

14.2. Ползвателят е длъжен да следи и да се запознава с актуалната версия на ОУ при използване на Платформата PROMOTO.BG. Всяко използване на Платформата PROMOTO.BG по какъвто и да е начин, ще се счита за съгласие с актуалната публикувана версия на ОУ.

14.3. При отказ на Ползвателя да приеме актуалната версия на ОУ, същият не следва да използва Платформата PROMOTO.BG по какъвто и да е начин.

Чл.15. Данни за Promoto

15.1. Promoto, осигуряващ функционирането на Платформата PROMOTO.BG е търговско дружество, учредено съобразно законите на България, със следните правноиндивидуализиращи белези: "ОБЕДИНЕНИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ" АД, ЕИК 205329927, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район Овча купел, ж.к. Овча Купел 1, бл. 48, вх. Б, ап. 47.

15.2. Контакт с Promoto може да се осъществи:

15.3 Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на личните данни:

 1. Наименование на доставчика: „Обединени Търговски Обекти“ АД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район Овча купел, ж.к. Овча Купел 1, бл. 48, вх. Б, ап. 47
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София 1680, ж.к. Борово 1, Бул. Гоце Делчев №48 ет.1 офис 6
 4. Данни за кореспонденция: гр. София 1680, ж.к. Борово 1, Бул. Гоце Делчев №48 ет.1 офис 6
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 205329927 (Търговски регистър към Агенция по вписванията)
 6. Надзорни органи:

  A. Комисия за защита на личните данни
  Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
  тел.: (02) 91-53-518
  Email: kzld@cpdp.bg
  Уеб сайт: www.cpdp.bg

  C. Комисия за защита на конкуренцията
  България
  София 1000, бул. “Витоша” №18
  Телефон: (02) 935 61 13
  Факс: (02) 980 73 15
  Уеб сайт: www.cpc.bg

 7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 205329927

Чл.16 Други

16.1. Тези ОУ влизат в сила от датата на приемането им от Ползвателя за неограничен срок. Договорните взаимоотношения между Promoto и Ползвателя съгласно тези Общи условия се прекратяват:

 1. По взаимно съгласие на Страните, изразено писмено;
 2. С тридесет дневно (календарни дни) писмено предизвестие от всяка една от Страните;
 3. Едностранно от страна на Promoto без предизвестие, в случай че Ползвателят не спази някое от задълженията си по ОУ.

16.2. (1) Всякакви съобщения или уведомления, адресирани до Promoto, са валидни, ако са изпратени по обикновена поща/куриер с обратна разписка на адреса по седалището на дружеството или на електронна поща, посочени в чл.15 на тези ОУ.

16.3. Ако някоя разпоредба на Общите условия е или стане незаконосъобразна, невалидна, недействителна или неприложима съгласно приложимото право или решение на съд, юридическият характер, валидността и приложимостта на останалите разпоредби на Общите условия в тяхната цялост не се повлияват от това.

Политика за личните данни на платформата „Promoto.bg”

Какво представлява настоящата политика?

Когато използвате www.promoto.bg, Вие може да изберете доброволно да предоставите Ваши лични данни. В тази политика е обяснено кой и как ще обработва личните Ви данни, за колко време ще се съхраняват личните Ви данни, какви са мерките за защита, които са предприети във връзка с обработката на личните Ви данни и др.

Когато изберете да предоставите Вашите лични данни, Вие декларирате, че сте се запознали с настоящата политика за защита на лични данни.

Кой обработва личните Ви данни?

Личните Ви данни се обработват от „Обединени Търговски Обекти“ АД, с ЕИК 205329927, с адрес на управление в гр. София, бул. „Гоце Делчев“ № 48, наричано по-долу за краткост „Администратор“.

Кога обработваме личните Ви данни?

При регистрация в платформата:

За да използвате www.promoto.bg, Вие трябва да се регистрирате, като ни предоставите следните данни:

Име на фирмата, ЕИК номер, име на търговските обекти, които ще използват платформата, адрес на фирмата и на търговските обекти, имена на управителя, служебни имейли и телефон за връзка с вас.

Вие можете по всяко време да възразите срещу обработването на личните си данни. Може да се откажете да ползвате платформата, като ни изпратите имейл на office@promoto.bg

Личните Ви данни ще бъдат обработвани само и единствено за целите на регистрацията ви в платформата и за връзка с вас. На посочените от вас имейли ще получавате информация, свързана с платформата.

Обратна връзка

На имейлът ни office@promoto.bg можете да ни дадете обратна връзка по всяко време. За да можем да Ви отговорим и да подходим към Вас индивидуално, е необходимо да ни предоставите Вашето име и електронна поща (имейл адрес).

На какво основание обработваме личните Ви данни?

Обработваме личните данни, които сте ни предоставили само и единствено на основание Вашето изрично съгласие да предоставите личните си данни. В определени случаи, можем да обработваме Вашите лични данни във връзка със законови задължения, които имаме или с цел да защитим наш легитимен интерес. При всички случаи, ще обработваме личните Ви данни, на основания, предвидени в чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.

За какви цели ще обработваме личните Ви данни?

Ще обработваме личните Ви данни, за да Ви предоставим услугите, предлагани чрез www.promoto.bg.

Можем да обработваме личните Ви данни и за други цели, тогава когато определен действащ закон ни задължава да извършим такова обработване или сме получили Вашето изрично съгласие в тази насока.

Какви права имате, в качеството Ви на субект на лични данни?

Вие имате следните права, за които ние ще съдействаме по всяко време:

Да получите информация към момента на събиране на личните Ви данни;

Да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни;

Да изискате достъп до личните си данни;

Да изискате да бъдат коригирани личните Ви данни;

Да изискате да бъдат изтрити личните Ви данни;

Да ограничите обработването на личните Ви данни;

Да направите възражение срещу обработването на личните Ви данни;

Да се възползвате от правото си на преносимост на личните Ви данни;

Да търсите защита на правата си чрез жалба до Комисия за защита на личните данни, с адрес гр. София, бул. „проф. Цветан Лазаров“ № 2 или по съдебен ред.

Как може да упражните правата си?

Всяко едно от изброените права, може да упражните като изпратите писмено уведомление на адрес гр. София, бул. Гоце Делчев 48, ет.1 офис:6, отправено до Администратора. Заявлението може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Заявлението се подава лично от Вас или от упълномощено от Вас лице, освен ако специален закон не предвижда друго. Заявлението следва да съдържа име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице, описание на искането, предпочитана форма за комуникация и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679, подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция. В случай че заявлението се подава чрез пълномощик, следва да бъде приложено и изрично пълномощно.

Ако имате каквито и да било въпроси относно това как да упражните правата си, се обърнете към нас на support@promoto.bg.

Колко дълго ще съхраняваме личните Ви данни?

В случай че сте предоставили личните си данни при регистрацията Ви, ние ще ги съхраняваме, докато не пожелаете да се отпишете.

Данните, които сме получили във връзка с направените регистрации ще съхраняваме докато са необходими за целите, за които се използват, след което ще бъдат заличавани.

Данните, които сте ни предоставили в следствие на обратната връзка, ще съхраняваме докато са необходими за целите, за които се използват, след което ще бъдат заличавани.

На кого можем да предаваме личните Ви данни?

С цел да осигурим възможно най-голяма сигурност за личните Ви данни, ние използваме клауд услуги с високо ниво на сигурност, където да съхраняваме информацията, предоставена от Вас.

Ние няма да предаваме личните Ви данни на други трети лица, освен ако не сме получили Вашето изрично съгласие за това.

Какво става ако не дадете съгласие за обработване на личните Ви данни или оттеглите съгласието си?

В случай че не дадете съгласието си личните Ви данни да бъдат обработвани от нас или оттеглите вече даденото си съгласие, няма да можете да използвате услугите, предлагани чрез www.promoto.bg, за които се изисква да предоставите данни.

Какво става ако не съм навършил 16 години?

Ние обработваме лични данни само на лица, които са навършили 16 години. Предоставяйки ни Вашите лични данни, Вие декларирате, че имате навършени 16 години.

Какви мерки сме предприели, за да защитим личните Ви данни?

Ние добре разбираме колко е важно личните Ви данни да се обработват правилно и да са защитени. Екипът на Администратора е въвел адекватни технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни. Тези мерки, наред с другото, осигуряват спазването на принципите, залегнали при обработката на лични данни като се гарантира, че личните Ви данни са:

Администратора носи отговорност и е в състояние да докаже, че спазва основните принципи, свързани с обработка на личните данни („отчетност“).

Кога можем да променяме нястоящата политика?

Администратора си запазва правото да променя настоящата политика по всяко време, като я актуализира, допълва и изменя. За промените в настоящата политика, може да се информирате чрез www.promoto.bg.

Настоящата Политика относно „бисквитките“ предоставя информация относно използването от PROMOTO.BG на „бисквитки“, за да подобри взаимодействието на посетителите с нашата интернет страница. Политиката съдържа информация относно това какво представляват „бисквитките“ и тяхната употреба в нашата интернет страница и начина по който можете да ги контролирате.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки файлове, състоящи се от букви и цифри, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате дадена интернет страница. Те позволяват на интернет страницата да ви различава от другите потребители. „Бисквитките“ не могат да бъдат възпроизведени като код или използвани за разпространението на вируси и чрез използването им не може да бъде осъществен достъп до Вашия хардуер (твърд диск). PROMOTO.BG няма достъп до каквато и да е информация, запаметена на Вашия твърд диск дори и ако се запазват там „бисквитки“.

По какъв начин използваме бисквитките?

Информацията генерирана чрез използваните от интернет страницата на PROMOTO.BG „бисквитки“ може да бъде използвана за различни цели, като например за да може сайта да функционира правилно, да предоставя анализи, да съхранява предпочитанията Ви, да позволява реклами. Това обособява различни видове функции на „бисквитките“, включително както следва:

Строго необходими

Тези „бисквитки“ имат съществено значение, тъй като Ви улесняват да разглеждате различни директории в интернет страницата и да използвате възможностите й, за да направите резервация или за връзка с нас. Можете да настроите браузъра си да блокира или да ви уведомява за тези бисквитки, но тогава някои части от сайта ни няма да работят.

Подобряване на сайта

Тези „бисквитки“ събират информация относно начина на използване на интернет страницата от потребителите, като например кои менюта от страницата се използват от потребителя най-често, от кой бюлетин е пристигнал потребителя на сайта и ни дават статистика на използването на страницата. Те са използвани за подобряване на работата на бъдещите версии на интернет страницата.

Функционалност

Тези „бисквитки“ позволяват на интернет страницата да запаметява вашите предпочитания като потребител (като например потребителско име, език, район в който се намирате) за да улеснят вашето сърфиране на страницата или да ви покажат най-близкия наш офис.

Рекламиране

Тези „бисквитки“ се използват с цел да Ви бъде предоставена информация, която е свързана с Вас и Вашите интереси.

PROMOTO.BG не позволява на трети лица да рекламират на неговата интернет страница, но не може да контролира реклами, допуснати от доставчика на интернет услуги, видими докато Вие използвате интернет.

Колко време пазим информацията?

Това зависи от вида на бисквитката. Сесийните бисквитки (които изтичат със затваряне на браузъра ви) не се съхраняват. Постоянните бисквитки (които се съхраняват на компютъра Ви или мобилното ви устройство) се използват от няколко месеца до две години.

Как да контролирате бисквитките?

Ако не желаете да получавате "бисквитки", докато разглеждате нашата интернет страница, можете да промените настройките на Вашия браузър и/ или мобилно устройство, така, че да ви уведомява при получаване на „бисквитки“ или можете да изберете да ограничите или блокирате получаването на „бисквитките”.

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете като посетите функцията „Помощ“ на Вашия браузър, настройките на Вашето мобилно устройство или можете да посетите aboutcookies.org или allaboutcookies.org, където е предоставена детайлна информация относно управлението на „бисквитките“ в едни от по-използваните видове браузъри. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, включително нашия, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.

PROMOTO.BG е задължено да изисква Вашето съгласие за всички видове „бисквитки“, които използва с изключение на тези, които са „стриктно необходими“.

Чрез затварянето на това съобщение, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки" на това устройство в съответствие с нашата политика, освен ако не сте ги забранили.

Този сайт спазва Вашите потребителски права, съгласно изискванията и ограниченията на Директива 2002/58/ЕО на Европейския съюз.

Полезни линкове:

aboutcookies.org

allaboutcookies.org